Plynárenské práce

V oblasti plynárenských prác ponúkame montáž, opravu a údržbu plynoinštalácií a rekonštrukcie plynovodov. Súčasťou týchto prác pre nás sú aj odborné prehliadky a skúšky (revízie) plynoinštalácie, ktoré vykonávame v bytových a rodinných domoch, kotolniach a podobne.

Po vykonaní odbornej prehliadky a skúšky plynoinštalácie odstránime zistené závady. Zabezpečujeme aj montáže a opravy plynoinštalácií v bytoch alebo rodinných domoch, výmeny ventilov a prívodov k plynovým spotrebičom. Naši pracovníci sú schopní a odborne zdatní urobiť aj kompletnú rekonštrukciu plynoinštalácie v bežnej, ako aj v profesionálnej kuchyni.

Plynoinštalácie vykonávajú výhradne naši pracovníci, ktorí majú odborné skúšky na vykonávanie plynoinštalácie. Ponúkame nasledovné plynoinštalačné služby :

 • Rekonštrukcie a opravy bytových rozvodov plynu a regulátorov plynu
 • Výmena a opravy domových a bytových plynových rozvodov, montáž plynových šporákov a varných dosiek
 • Rekonštrukcia plynovodov k šporákom a varným doskám
 • Výmeny a opravy plynomerových uzáverov včítane domových HUP
 • Revízie – výmena – preloženie plynových rozvodov
 • Revízie plynu periodické

Revízna a tlaková skúška podľa vyhlášky 509/2009 Z.z.

 • Kontrola plynovodu a plynových spotrebičov odborne spôsobilou osobou – revíznym technikom. Cieľom je zabezpečiť bezporuchovú prevádzku plynových zariadení bez úniku plynu a škodlivého oxidu uhoľnatého.
 • Pred zapojením nového odberného miesta na plyn je potrebné vykonať revíziu a tlakovú skúšku plynovodu.
 • Technik skontroluje celé plynové zariadenie, t.j. plynovod a plynové spotrebiče.
 • Revízia plynových zariadení a spotrebičov sa v rodinných domoch a bytoch odporúča zrealizovať 1 x ročne, napriek tomu, že nie je povinná.
 • Majiteľ domu je takisto podľa zákona o tepelnej energetike povinný udržiavať plynové rozvody a zariadenia v dobrom technickom stave. Potvrdenie o vykonanej revízii častokrát vyžadujú aj poisťovne v prípade náhrady škôd spôsobených plynovými zariadeniami.
 • Revízny technik počas revízie odporučí servis a opravy plynových zariadení a plynových spotrebičov